ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
ปีการศึกษา 2565

1. เกณฑ์การคัดเลือก
ศูนย์โรงเรียน พสวท. ทั้ง 10 แห่ง พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็น
เลิศ) จากคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

2. จำนวนนักเรียนที่รับ
ศูนย์โรงเรียนดาเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ โดยรับนักเรียนไว้จำนวนประมาณ 24-36 คนต่อห้องเรียน
และส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ให้ สสวท. รวบรวมเป็นฐานข้อมูลนักเรียนในโครงการฯ (ดูจากประกาศของแต่ละศูนย์โรงเรียน)

.............อ่านเพิ่มเติม ดังไฟล์แนบ         >>> รายละเอียดประกาศ <<<